Guru Deva

01:35
Jaya
Written by: Tom Canning (Lyrics-Traditional)

Story

Also from Jaya.